Xác nhận Thông báo phát hành Game

Căn cứ Nghị định số 48/2022/NĐ-CP ngày 26 tháng 07 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quản lý cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

Căn cứ Nghị định 150/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông;

Căn cứ Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết đối với hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng;

Căn cứ Quyết định số 2518/QĐ-BTTTT ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng số 107/GCN-PTTH&TTĐT ngày 04 tháng 8 năm 2015 do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điển tử cấp cho Công ty Cổ phần Mạng trực tuyến META;

Danh sách Giấy xác nhận Thông báo cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng

Giấy xác nhận Ngày ký Số game
44/GXN-PTTH&TTĐT 05/03/2024 475
15/GXN-PTTH&TTĐT 25/01/2024 486
22/GXN-PTTH&TTĐT 01/02/2021 596
163/GXN-PTTH&TTĐT 22/08/2019 544
215/GXN-PTTH&TTĐT 21/08/2018 487
194/GXN-PTTH&TTĐT 25/07/2018 484
196/GXN-PTTH&TTĐT 25/07/2018 472
195/GXN-PTTH&TTĐT 25/07/2018 377
186/GXN-PTTH&TTĐT 12/07/2018 483
185/GXN-PTTH&TTĐT 12/07/2018 489
184/GXN-PTTH&TTĐT 12/07/2018 482
178/GXN-PTTH&TTĐT 11/07/2018 487
177/GXN-PTTH&TTĐT 11/07/2018 470
174/GXN-PTTH&TTĐT 10/07/2018 484
167/GXN-PTTH&TTĐT 04/07/2018 495
140/GXN-PTTH&TTĐT 29/05/2018 497