Cách làm code trái tim C++ của thủ khoa Lý

Sau khi tập 5 bộ phim Thắp Sáng Anh, Sưởi Ấm Em phát sóng, một trào lưu mới đã nổi ầm ầm trên khắp các trang mạng xã hội sau phân cảnh Lý Tuân (Trần Phi Vũ) vẽ trái tim hồng cho Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) bằng mã code.

Nếu bạn đang muốn tìm code trái tim C++ của thủ khoa Lý thì có thể tham khảo các bước thực hiện bên dưới của GameVui.

Cách thực hiện code trái tim của thủ khoa Lý

Tải code trái tim đập html

Bước 1: Trước tiên, bạn hãy lưu lại đoạn code trái tim đập dưới đây về máy tính của mình bằng Notepad


<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML>
 <HEAD>
 <meta charset="utf-8" />
 <TITLE> Code trái tim đập GameVui </TITLE>
 <META NAME="Generator" CONTENT="EditPlus">
 <META NAME="Author" CONTENT="">
 <META NAME="Keywords" CONTENT="">
 <META NAME="Description" CONTENT="">
 
  
 <style>
 html, body {
 height: 100%;
 padding: 0;
 margin: 0;
 background: #000;
 display: flex;
 justify-content: center;
 align-items: center;
 
}
 
.box {
 width: 100%;
 position: absolute;
 top: 50%;
 left: 50%;
 transform: translate(-50%, -50%);
 display: flex;
 flex-direction: column;
}
 
canvas {
 position: absolute;
 width: 100%;
 height: 100%;
}
#pinkboard {
 position: relative;
 margin: auto;
 height: 500px;
 width: 500px;
 animation: animate 1.3s infinite;
}
 
#pinkboard:before, #pinkboard:after {
 content: '';
 position: absolute;
 background: #FF5CA4;
 width: 100px;
 height: 160px;
 border-top-left-radius: 50px;
 border-top-right-radius: 50px;
}
 
#pinkboard:before {
 left: 100px;
 transform: rotate(-45deg);
 transform-origin: 0 100%;
 box-shadow: 0 14px 28px rgba(0,0,0,0.25),
       0 10px 10px rgba(0,0,0,0.22);
}
 
#pinkboard:after {
 left: 0;
 transform: rotate(45deg);
 transform-origin: 100% 100%;
}
 
@keyframes animate {
 0% {
  transform: scale(1);
 }
 30% {
  transform: scale(.8);
 }
 60% {
  transform: scale(1.2);
 }
 100% {
  transform: scale(1);
 }
}
 </style>
 </HEAD>
 
 <BODY>
  <div class="box">
   <canvas id="pinkboard"></canvas>
  </div>
 <script>
 /*
 * Settings
 */
var settings = {
 particles: {
  length:  2000, // maximum amount of particles
  duration:  2, // particle duration in sec
  velocity: 100, // particle velocity in pixels/sec
  effect: -1.3, // play with this for a nice effect
  size:   13, // particle size in pixels
 },
};
/*
 * RequestAnimationFrame polyfill by Erik Möller
 */
(function(){var b=0;var c=["ms","moz","webkit","o"];for(var a=0;a<c.length&&!window.requestAnimationFrame;++a){window.requestAnimationFrame=window[c[a]+"RequestAnimationFrame"];window.cancelAnimationFrame=window[c[a]+"CancelAnimationFrame"]||window[c[a]+"CancelRequestAnimationFrame"]}if(!window.requestAnimationFrame){window.requestAnimationFrame=function(h,e){var d=new Date().getTime();var f=Math.max(0,16-(d-b));var g=window.setTimeout(function(){h(d+f)},f);b=d+f;return g}}if(!window.cancelAnimationFrame){window.cancelAnimationFrame=function(d){clearTimeout(d)}}}());
/*
 * Point class
 */
var Point = (function() {
 function Point(x, y) {
  this.x = (typeof x !== 'undefined') ? x : 0;
  this.y = (typeof y !== 'undefined') ? y : 0;
 }
 Point.prototype.clone = function() {
  return new Point(this.x, this.y);
 };
 Point.prototype.length = function(length) {
  if (typeof length == 'undefined')
   return Math.sqrt(this.x * this.x + this.y * this.y);
  this.normalize();
  this.x *= length;
  this.y *= length;
  return this;
 };
 Point.prototype.normalize = function() {
  var length = this.length();
  this.x /= length;
  this.y /= length;
  return this;
 };
 return Point;
})();
/*
 * Particle class
 */
var Particle = (function() {
 function Particle() {
  this.position = new Point();
  this.velocity = new Point();
  this.acceleration = new Point();
  this.age = 0;
 }
 Particle.prototype.initialize = function(x, y, dx, dy) {
  this.position.x = x;
  this.position.y = y;
  this.velocity.x = dx;
  this.velocity.y = dy;
  this.acceleration.x = dx * settings.particles.effect;
  this.acceleration.y = dy * settings.particles.effect;
  this.age = 0;
 };
 Particle.prototype.update = function(deltaTime) {
  this.position.x += this.velocity.x * deltaTime;
  this.position.y += this.velocity.y * deltaTime;
  this.velocity.x += this.acceleration.x * deltaTime;
  this.velocity.y += this.acceleration.y * deltaTime;
  this.age += deltaTime;
 };
 Particle.prototype.draw = function(context, image) {
  function ease(t) {
   return (--t) * t * t + 1;
  }
  var size = image.width * ease(this.age / settings.particles.duration);
  context.globalAlpha = 1 - this.age / settings.particles.duration;
  context.drawImage(image, this.position.x - size / 2, this.position.y - size / 2, size, size);
 };
 return Particle;
})();
/*
 * ParticlePool class
 */
var ParticlePool = (function() {
 var particles,
   firstActive = 0,
   firstFree  = 0,
   duration  = settings.particles.duration;
 
 function ParticlePool(length) {
  // create and populate particle pool
  particles = new Array(length);
  for (var i = 0; i < particles.length; i++)
   particles[i] = new Particle();
 }
 ParticlePool.prototype.add = function(x, y, dx, dy) {
  particles[firstFree].initialize(x, y, dx, dy);
  
  // handle circular queue
  firstFree++;
  if (firstFree  == particles.length) firstFree  = 0;
  if (firstActive == firstFree    ) firstActive++;
  if (firstActive == particles.length) firstActive = 0;
 };
 ParticlePool.prototype.update = function(deltaTime) {
  var i;
  
  // update active particles
  if (firstActive < firstFree) {
   for (i = firstActive; i < firstFree; i++)
    particles[i].update(deltaTime);
  }
  if (firstFree < firstActive) {
   for (i = firstActive; i < particles.length; i++)
    particles[i].update(deltaTime);
   for (i = 0; i < firstFree; i++)
    particles[i].update(deltaTime);
  }
  
  // remove inactive particles
  while (particles[firstActive].age >= duration && firstActive != firstFree) {
   firstActive++;
   if (firstActive == particles.length) firstActive = 0;
  }
  
  
 };
 ParticlePool.prototype.draw = function(context, image) {
  // draw active particles
  if (firstActive < firstFree) {
   for (i = firstActive; i < firstFree; i++)
    particles[i].draw(context, image);
  }
  if (firstFree < firstActive) {
   for (i = firstActive; i < particles.length; i++)
    particles[i].draw(context, image);
   for (i = 0; i < firstFree; i++)
    particles[i].draw(context, image);
  }
 };
 return ParticlePool;
})();
/*
 * Putting it all together
 */
(function(canvas) {
 var context = canvas.getContext('2d'),
   particles = new ParticlePool(settings.particles.length),
   particleRate = settings.particles.length / settings.particles.duration, // particles/sec
   time;
 
 // get point on heart with -PI <= t <= PI
 function pointOnHeart(t) {
  return new Point(
   160 * Math.pow(Math.sin(t), 3),
   130 * Math.cos(t) - 50 * Math.cos(2 * t) - 20 * Math.cos(3 * t) - 10 * Math.cos(4 * t) + 25
  );
 }
 
 // creating the particle image using a dummy canvas
 var image = (function() {
  var canvas = document.createElement('canvas'),
    context = canvas.getContext('2d');
  canvas.width = settings.particles.size;
  canvas.height = settings.particles.size;
  // helper function to create the path
  function to(t) {
   var point = pointOnHeart(t);
   point.x = settings.particles.size / 2 + point.x * settings.particles.size / 350;
   point.y = settings.particles.size / 2 - point.y * settings.particles.size / 350;
   return point;
  }
  // create the path
  context.beginPath();
  var t = -Math.PI;
  var point = to(t);
  context.moveTo(point.x, point.y);
  while (t < Math.PI) {
   t += 0.01; // baby steps!
   point = to(t);
   context.lineTo(point.x, point.y);
  }
  context.closePath();
  // create the fill
  context.fillStyle = '#FF5CA4';
  context.fill();
  // create the image
  var image = new Image();
  image.src = canvas.toDataURL();
  return image;
 })();
 
 // render that thing!
 function render() {
  // next animation frame
  requestAnimationFrame(render);
  
  // update time
  var newTime  = new Date().getTime() / 1000,
    deltaTime = newTime - (time || newTime);
  time = newTime;
  
  // clear canvas
  context.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);
  
  // create new particles
  var amount = particleRate * deltaTime;
  for (var i = 0; i < amount; i++) {
   var pos = pointOnHeart(Math.PI - 2 * Math.PI * Math.random());
   var dir = pos.clone().length(settings.particles.velocity);
   particles.add(canvas.width / 2 + pos.x, canvas.height / 2 - pos.y, dir.x, -dir.y);
  }
  
  // update and draw particles
  particles.update(deltaTime);
  particles.draw(context, image);
 }
 
 // handle (re-)sizing of the canvas
 function onResize() {
  canvas.width = canvas.clientWidth;
  canvas.height = canvas.clientHeight;
 }
 window.onresize = onResize;
 
 // delay rendering bootstrap
 setTimeout(function() {
  onResize();
  render();
 }, 10);
})(document.getElementById('pinkboard'));
 </script>
 <div class="center-text",
 style="background-color:rgb(0, 0, 0);
    width: 100%;
    color: rgb(225, 12, 168);
    height:100%;
    font-size: 31px;
    font-style: italic;
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    margin-bottom: 5px;
    text-align: center;">Anh Yêu Em</div>
 </BODY>
</HTML>

Bước 2: Bạn hãy tiến hành chỉnh sửa lại nội dung thông điệp theo ý của mình ở đoạn này nhé

Chỉnh sửa thông điệp

Bước 3: Sau khi chỉnh sửa xong thông điệp, bạn hãy nhấn vào mục File rồi chọn Save As và lưu file với đuôi html như dưới đây

Lưu file html

Bước 4: Bạn tìm tới file html vừa lưu ở trên rồi mở ra bằng trình duyệt Chrome sẽ thấy kết quả như bên dưới

Kết quả

Code trái tim đỏ của thủ khoa Lý

Tải code trái tim đỏ html

Bên trên là code trái tim có chữ của thủ khoa Lý, ngoài ra, bạn có thể tải code trái tim màu đỏ của thủ khoa Lý dưới đây

Code trái tim đỏ của thủ khoa Lý

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML>
 <HEAD>
 <TITLE> Code trái tim đỏ GameVui </TITLE>
 <META NAME="Generator" CONTENT="EditPlus">
 <META NAME="Author" CONTENT="">
 <META NAME="Keywords" CONTENT="">
 <META NAME="Description" CONTENT="">
 <meta charset="utf-8" />
 <link rel="stylesheet" href="style.css">
 <style>
 html, body {
 height: 100%;
 padding: 0;
 margin: 0;
 background: rgba(0, 0, 0, 0.851);
}
canvas {
 position: absolute;
 width: 100%;
 height: 100%;
}
 </style>
 </HEAD>
 <BODY>
 <div class="box">
  <canvas id="pinkboard"></canvas>
 </div>
<script>
var settings = {
 particles: {
  length:  10000, // maximum amount of particles
  duration:  4, // particle duration in sec
  velocity: 80, // particle velocity in pixels/sec
  effect: -1.3, // play with this for a nice effect
  size:   8, // particle size in pixels
 },
};
/*
 */
(function(){var b=0;var c=["ms","moz","webkit","o"];for(var a=0;a<c.length&&!window.requestAnimationFrame;++a){window.requestAnimationFrame=window[c[a]+"RequestAnimationFrame"];window.cancelAnimationFrame=window[c[a]+"CancelAnimationFrame"]||window[c[a]+"CancelRequestAnimationFrame"]}if(!window.requestAnimationFrame){window.requestAnimationFrame=function(h,e){var d=new Date().getTime();var f=Math.max(0,16-(d-b));var g=window.setTimeout(function(){h(d+f)},f);b=d+f;return g}}if(!window.cancelAnimationFrame){window.cancelAnimationFrame=function(d){clearTimeout(d)}}}());
/*
 * Point class
 */
var Point = (function() {
 function Point(x, y) {
  this.x = (typeof x !== 'undefined') ? x : 0;
  this.y = (typeof y !== 'undefined') ? y : 0;
 }
 Point.prototype.clone = function() {
  return new Point(this.x, this.y);
 };
 Point.prototype.length = function(length) {
  if (typeof length == 'undefined')
   return Math.sqrt(this.x * this.x + this.y * this.y);
  this.normalize();
  this.x *= length;
  this.y *= length;
  return this;
 };
 Point.prototype.normalize = function() {
  var length = this.length();
  this.x /= length;
  this.y /= length;
  return this;
 };
 return Point;
})();
/*
 * Particle class
 */
var Particle = (function() {
 function Particle() {
  this.position = new Point();
  this.velocity = new Point();
  this.acceleration = new Point();
  this.age = 0;
 }
 Particle.prototype.initialize = function(x, y, dx, dy) {
  this.position.x = x;
  this.position.y = y;
  this.velocity.x = dx;
  this.velocity.y = dy;
  this.acceleration.x = dx * settings.particles.effect;
  this.acceleration.y = dy * settings.particles.effect;
  this.age = 0;
 };
 Particle.prototype.update = function(deltaTime) {
  this.position.x += this.velocity.x * deltaTime;
  this.position.y += this.velocity.y * deltaTime;
  this.velocity.x += this.acceleration.x * deltaTime;
  this.velocity.y += this.acceleration.y * deltaTime;
  this.age += deltaTime;
 };
 Particle.prototype.draw = function(context, image) {
  function ease(t) {
   return (--t) * t * t + 1;
  }
  var size = image.width * ease(this.age / settings.particles.duration);
  context.globalAlpha = 1 - this.age / settings.particles.duration;
  context.drawImage(image, this.position.x - size / 2, this.position.y - size / 2, size, size);
 };
 return Particle;
})();
/*
 * ParticlePool class
 */
var ParticlePool = (function() {
 var particles,
   firstActive = 0,
   firstFree  = 0,
   duration  = settings.particles.duration;
 
 function ParticlePool(length) {
  // create and populate particle pool
  particles = new Array(length);
  for (var i = 0; i < particles.length; i++)
   particles[i] = new Particle();
 }
 ParticlePool.prototype.add = function(x, y, dx, dy) {
  particles[firstFree].initialize(x, y, dx, dy);
  
  // handle circular queue
  firstFree++;
  if (firstFree  == particles.length) firstFree  = 0;
  if (firstActive == firstFree    ) firstActive++;
  if (firstActive == particles.length) firstActive = 0;
 };
 ParticlePool.prototype.update = function(deltaTime) {
  var i;
  
  // update active particles
  if (firstActive < firstFree) {
   for (i = firstActive; i < firstFree; i++)
    particles[i].update(deltaTime);
  }
  if (firstFree < firstActive) {
   for (i = firstActive; i < particles.length; i++)
    particles[i].update(deltaTime);
   for (i = 0; i < firstFree; i++)
    particles[i].update(deltaTime);
  }
  
  // remove inactive particles
  while (particles[firstActive].age >= duration && firstActive != firstFree) {
   firstActive++;
   if (firstActive == particles.length) firstActive = 0;
  }
  
  
 };
 ParticlePool.prototype.draw = function(context, image) {
  // draw active particles
  if (firstActive < firstFree) {
   for (i = firstActive; i < firstFree; i++)
    particles[i].draw(context, image);
  }
  if (firstFree < firstActive) {
   for (i = firstActive; i < particles.length; i++)
    particles[i].draw(context, image);
   for (i = 0; i < firstFree; i++)
    particles[i].draw(context, image);
  }
 };
 return ParticlePool;
})();
/*
 * Putting it all together
 */
(function(canvas) {
 var context = canvas.getContext('2d'),
   particles = new ParticlePool(settings.particles.length),
   particleRate = settings.particles.length / settings.particles.duration, // particles/sec
   time;
 
 // get point on heart with -PI <= t <= PI
 function pointOnHeart(t) {
  return new Point(
   160 * Math.pow(Math.sin(t), 3),
   130 * Math.cos(t) - 50 * Math.cos(2 * t) - 20 * Math.cos(3 * t) - 10 * Math.cos(4 * t) + 25
  );
 }
 
 // creating the particle image using a dummy canvas
 var image = (function() {
  var canvas = document.createElement('canvas'),
    context = canvas.getContext('2d');
  canvas.width = settings.particles.size;
  canvas.height = settings.particles.size;
  // helper function to create the path
  function to(t) {
   var point = pointOnHeart(t);
   point.x = settings.particles.size / 2 + point.x * settings.particles.size / 350;
   point.y = settings.particles.size / 2 - point.y * settings.particles.size / 350;
   return point;
  }
  // create the path
  context.beginPath();
  var t = -Math.PI;
  var point = to(t);
  context.moveTo(point.x, point.y);
  while (t < Math.PI) {
   t += 0.01; // baby steps!
   point = to(t);
   context.lineTo(point.x, point.y);
  }
  context.closePath();
  // create the fill
  context.fillStyle = '#f50b02';
  context.fill();
  // create the image
  var image = new Image();
  image.src = canvas.toDataURL();
  return image;
 })();
 
 // render that thing!
 function render() {
  // next animation frame
  requestAnimationFrame(render);
  
  // update time
  var newTime  = new Date().getTime() / 1000,
    deltaTime = newTime - (time || newTime);
  time = newTime;
  
  // clear canvas
  context.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);
  
  // create new particles
  var amount = particleRate * deltaTime;
  for (var i = 0; i < amount; i++) {
   var pos = pointOnHeart(Math.PI - 2 * Math.PI * Math.random());
   var dir = pos.clone().length(settings.particles.velocity);
   particles.add(canvas.width / 2 + pos.x, canvas.height / 2 - pos.y, dir.x, -dir.y);
  }
  
  // update and draw particles
  particles.update(deltaTime);
  particles.draw(context, image);
 }
 
 // handle (re-)sizing of the canvas
 function onResize() {
  canvas.width = canvas.clientWidth;
  canvas.height = canvas.clientHeight;
 }
 window.onresize = onResize;
 
 // delay rendering bootstrap
 setTimeout(function() {
  onResize();
  render();
 }, 10);
})(document.getElementById('pinkboard'));
 </script>
 </BODY>
</HTML>

Code trái tim đập không có chữ của thủ khoa Lý

Tải code trái tim đập không có chữ html

Nếu không thích code trái tim đập có chữ thì bạn có thể chuyển sang dùng code trái tim đập không có chữ bên dưới

Code trái tim đập không có chữ

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<HTML>

 <HEAD>
<meta charset="utf-8" />
 <TITLE> Code trái tim không chữ GameVui </TITLE>

 <META NAME="Generator" CONTENT="EditPlus">

 <META NAME="Author" CONTENT="">

 <META NAME="Keywords" CONTENT="">

 <META NAME="Description" CONTENT="">

 <style>

 html, body {

 height: 100%;

 padding: 0;

 margin: 0;

 background: #000;

}

canvas {

 position: absolute;

 width: 100%;

 height: 100%;

}

 </style>

 </HEAD>


 <BODY>

 <canvas id="pinkboard"></canvas>

 <script>

 /*

 * Settings

 */

var settings = {

 particles: {

  length:  500, // maximum amount of particles

  duration:  2, // particle duration in sec

  velocity: 100, // particle velocity in pixels/sec

  effect: -0.75, // play with this for a nice effect

  size:   30, // particle size in pixels

 },

};


/*

 * RequestAnimationFrame polyfill by Erik Möller

 */

(function(){var b=0;var c=["ms","moz","webkit","o"];for(var a=0;a<c.length&&!window.requestAnimationFrame;++a){window.requestAnimationFrame=window[c[a]+"RequestAnimationFrame"];window.cancelAnimationFrame=window[c[a]+"CancelAnimationFrame"]||window[c[a]+"CancelRequestAnimationFrame"]}if(!window.requestAnimationFrame){window.requestAnimationFrame=function(h,e){var d=new Date().getTime();var f=Math.max(0,16-(d-b));var g=window.setTimeout(function(){h(d+f)},f);b=d+f;return g}}if(!window.cancelAnimationFrame){window.cancelAnimationFrame=function(d){clearTimeout(d)}}}());


/*

 * Point class

 */

var Point = (function() {

 function Point(x, y) {

  this.x = (typeof x !== 'undefined') ? x : 0;

  this.y = (typeof y !== 'undefined') ? y : 0;

 }

 Point.prototype.clone = function() {

  return new Point(this.x, this.y);

 };

 Point.prototype.length = function(length) {

  if (typeof length == 'undefined')

   return Math.sqrt(this.x * this.x + this.y * this.y);

  this.normalize();

  this.x *= length;

  this.y *= length;

  return this;

 };

 Point.prototype.normalize = function() {

  var length = this.length();

  this.x /= length;

  this.y /= length;

  return this;

 };

 return Point;

})();


/*

 * Particle class

 */

var Particle = (function() {

 function Particle() {

  this.position = new Point();

  this.velocity = new Point();

  this.acceleration = new Point();

  this.age = 0;

 }

 Particle.prototype.initialize = function(x, y, dx, dy) {

  this.position.x = x;

  this.position.y = y;

  this.velocity.x = dx;

  this.velocity.y = dy;

  this.acceleration.x = dx * settings.particles.effect;

  this.acceleration.y = dy * settings.particles.effect;

  this.age = 0;

 };

 Particle.prototype.update = function(deltaTime) {

  this.position.x += this.velocity.x * deltaTime;

  this.position.y += this.velocity.y * deltaTime;

  this.velocity.x += this.acceleration.x * deltaTime;

  this.velocity.y += this.acceleration.y * deltaTime;

  this.age += deltaTime;

 };

 Particle.prototype.draw = function(context, image) {

  function ease(t) {

   return (--t) * t * t + 1;

  }

  var size = image.width * ease(this.age / settings.particles.duration);

  context.globalAlpha = 1 - this.age / settings.particles.duration;

  context.drawImage(image, this.position.x - size / 2, this.position.y - size / 2, size, size);

 };

 return Particle;

})();


/*

 * ParticlePool class

 */

var ParticlePool = (function() {

 var particles,

   firstActive = 0,

   firstFree  = 0,

   duration  = settings.particles.duration;

 

 function ParticlePool(length) {

  // create and populate particle pool

  particles = new Array(length);

  for (var i = 0; i < particles.length; i++)

   particles[i] = new Particle();

 }

 ParticlePool.prototype.add = function(x, y, dx, dy) {

  particles[firstFree].initialize(x, y, dx, dy);

  

  // handle circular queue

  firstFree++;

  if (firstFree  == particles.length) firstFree  = 0;

  if (firstActive == firstFree    ) firstActive++;

  if (firstActive == particles.length) firstActive = 0;

 };

 ParticlePool.prototype.update = function(deltaTime) {

  var i;

  

  // update active particles

  if (firstActive < firstFree) {

   for (i = firstActive; i < firstFree; i++)

    particles[i].update(deltaTime);

  }

  if (firstFree < firstActive) {

   for (i = firstActive; i < particles.length; i++)

    particles[i].update(deltaTime);

   for (i = 0; i < firstFree; i++)

    particles[i].update(deltaTime);

  }

  

  // remove inactive particles

  while (particles[firstActive].age >= duration && firstActive != firstFree) {

   firstActive++;

   if (firstActive == particles.length) firstActive = 0;

  }

  

  

 };

 ParticlePool.prototype.draw = function(context, image) {

  // draw active particles

  if (firstActive < firstFree) {

   for (i = firstActive; i < firstFree; i++)

    particles[i].draw(context, image);

  }

  if (firstFree < firstActive) {

   for (i = firstActive; i < particles.length; i++)

    particles[i].draw(context, image);

   for (i = 0; i < firstFree; i++)

    particles[i].draw(context, image);

  }

 };

 return ParticlePool;

})();


/*

 * Putting it all together

 */

(function(canvas) {

 var context = canvas.getContext('2d'),

   particles = new ParticlePool(settings.particles.length),

   particleRate = settings.particles.length / settings.particles.duration, // particles/sec

   time;

 

 // get point on heart with -PI <= t <= PI

 function pointOnHeart(t) {

  return new Point(

   160 * Math.pow(Math.sin(t), 3),

   130 * Math.cos(t) - 50 * Math.cos(2 * t) - 20 * Math.cos(3 * t) - 10 * Math.cos(4 * t) + 25

  );

 }

 

 // creating the particle image using a dummy canvas

 var image = (function() {

  var canvas = document.createElement('canvas'),

    context = canvas.getContext('2d');

  canvas.width = settings.particles.size;

  canvas.height = settings.particles.size;

  // helper function to create the path

  function to(t) {

   var point = pointOnHeart(t);

   point.x = settings.particles.size / 2 + point.x * settings.particles.size / 350;

   point.y = settings.particles.size / 2 - point.y * settings.particles.size / 350;

   return point;

  }

  // create the path

  context.beginPath();

  var t = -Math.PI;

  var point = to(t);

  context.moveTo(point.x, point.y);

  while (t < Math.PI) {

   t += 0.01; // baby steps!

   point = to(t);

   context.lineTo(point.x, point.y);

  }

  context.closePath();

  // create the fill

  context.fillStyle = '#ea80b0';

  context.fill();

  // create the image

  var image = new Image();

  image.src = canvas.toDataURL();

  return image;

 })();

 

 // render that thing!

 function render() {

  // next animation frame

  requestAnimationFrame(render);

  

  // update time

  var newTime  = new Date().getTime() / 1000,

    deltaTime = newTime - (time || newTime);

  time = newTime;

  

  // clear canvas

  context.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);

  

  // create new particles

  var amount = particleRate * deltaTime;

  for (var i = 0; i < amount; i++) {

   var pos = pointOnHeart(Math.PI - 2 * Math.PI * Math.random());

   var dir = pos.clone().length(settings.particles.velocity);

   particles.add(canvas.width / 2 + pos.x, canvas.height / 2 - pos.y, dir.x, -dir.y);

  }

  

  // update and draw particles

  particles.update(deltaTime);

  particles.draw(context, image);

 }

 

 // handle (re-)sizing of the canvas

 function onResize() {

  canvas.width = canvas.clientWidth;

  canvas.height = canvas.clientHeight;

 }

 window.onresize = onResize;

 

 // delay rendering bootstrap

 setTimeout(function() {

  onResize();

  render();

 }, 10);

})(document.getElementById('pinkboard'));

 </script>

 </BODY>

</HTML>

Code trái tim thủ khoa Lý chèn hình ảnh

Tải code trái tìm chèn hình ảnh html

Bước 1: Bạn hãy tải file code trái tim theo đường link dưới đây

https://drive.google.com/file/d/1sOWvnQvfElynPpPWoqrDXTyoKW4m1RB9/view?usp=share_link

Bước 2: Sau khi tải về thành công, bạn hãy tiến hành giải nén tập tin vừa tải về (gồm 3 thư mục như bên dưới).

Giải nén tập tin

Bước 3: Bạn hãy sao chép ảnh muốn chèn vào thư mục vừa giải nén ở trên

Copy ảnh muốn chèn

Bước 4: Bây giờ, bạn hãy mở file index.html ở trên lên (bạn có thể cài Notepad++) để thực hiện chỉnh sửa cho phù hợp

Đầu tiên, bạn hãy tìm đến dòng <div class="title"> sẽ thấy các mục

 • STARDUST1: Năm mặc định là 2022 (bạn có thể đổi sang năm khác nếu muốn)
 • STARDUST2: Bạn hãy thay bằng tên của mình và tên của nửa kia
 • STARDUST3: Bạn hãy thay bằng thông điệp của mình
 • <img class="img": Bạn hãy sao chép tên và định dạng ảnh vừa copy ở trên vào trong mục src:"..."

Cuối cùng ấn Ctrl+S để lưu lại và dùng trình duyệt Chrome mở file index.html lên là sẽ thấy.

Chúc các bạn thành công!

Thứ Bảy, 05/08/2023 08:01
4,214 👨 103.936